Mastodynon® - ulotka dla pacjenta


Tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Cyclodynon® ostrożnie.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 miesiącach, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 • 1. Co to jest lek Mastodynon® i w jakim celu się go stosuje
 • 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mastodynon®
 • 3. Jak stosować lek Mastodynon®
 • 4. Możliwe działania niepożądane
 • 5. Jak przechowywać lek Mastodynon®
 • 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MASTODYNON® I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Mastodynon®, tabletki jest homeopatycznym produktem leczniczym stosowanym wspomagająco w zespole napięcia przedmiesiączkowego z takimi objawami jak: bolesność piersi – mastodynia, zaburzenia równowagi emocjonalnej, po wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MASTODYNON®

  Kiedy nie stosować leku Mastodynon®
 • jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • jeśli u pacjentki występują przypadki nowotworów złośliwych piersi,
 • u dziewcząt poniżej 18 roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mastodynon®
Jeśli objawy mają niejasny, nawrotowy lub przewlekły charakter, należy wówczas skonsultować się z lekarzem.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki rzadkie dziedziczne zaburzenia w postaci nietolerancji fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy - galaktozy, niedobór sacharazy - izomaltazy, rzadko występującą dziedziczną nietolerancję galaktozy lub niedobór laktazy (typu Lappa), pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku Mastodynon® z innymi lekami
Stosowanie antagonistów receptora dopaminowego jednocześnie z preparatem Mastodynon® może prowadzić do zmniejszenia skuteczności obydwu leków.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Mastodynon® z jedzeniem i piciem
Jedzenie i picie nie wpływa na działanie leku.

Ciąża i karmienie piersią
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych innych składnikach leku Mastodynon®
Lek Mastodynon® w postaci tabletek zawiera laktozę. W związku z tym jest przeciwskazany u osób z niedoborem laktazy, galaktozemią oraz osób z glukozo – galaktozowym zespołem złego wchłaniania

3. JAK STOSOWAĆ LEK MASTODYNON®

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat dawkowania:
Dorosłe kobiety - doustnie, 1 tabletka dwa razy na dobę (można popić – np. szklanką wody). Leczenie powinno trwać przynajmniej 2-3 miesiące - także podczas krwawień miesięcznych. Poprawa następuje zazwyczaj po sześciu tygodniach. Jeżeli po zakończeniu terapii preparatem Mastodynon® zaburzenia powrócą, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mastodynon®
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Mastodynon®
W przypadku pominięcia dawki w wyznaczonym czasie należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednakże w przypadku, gdy zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Mastodynon®
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Mastodynon® może powodować działania niepożądane.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych sklasyfikowano według następujących kategorii:
Bardzo często - występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów
Często - wwystępujące u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów
Niezbyt często - występujące u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów
Rzadko - występujące u więcej niż 1 na 10000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów
Bardzo rzadko - występujące u mniej niż 1 na 10000 pacjentów, w tym pojedyncze zgłoszone przypadki

Niezbyt często wystąpić mogą takie objawy niepożądane jak: nudności, dolegliwości żołądkowo - jelitowe, niewielkie zwiększenie się masy ciała, swędząca wysypka, trądzik i ból głowy.
Bardzo rzadko, w trakcie stosowania preparatów zawierających Agnus castus, może wystąpić przejściowe pobudzenie psychoruchowe, stany dezorientacji i omamy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MASTODYNON®

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Mastodynon® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Mastodynon®

Substancjami czynnymi leku są:
Vitex agnus- castus TM 162,0 mg
Caulophyllum thalictroides D4 81,0 mg
Cyclamen purpurascens D4 81,0 mg
Strychnos ignatii D6 81,0 mg
Iris versicolor D2 162,0 mg
Lilium lancifolium D3 81,0 mg

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Mastodynon® i co zawiera opakowanie
Mastodynon®, tabletki pakuje się po 20 sztuk w blistry z folii PVDC/PVC/Al.
W jednostkowym pudełku tekturowym z nadrukiem umieszcza się 60, 120 lub 240 tabletek wraz z ulotką informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11 - 15
92318 Neumarkt / Niemcy

W przypadku konieczności uzyskania innych dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Bionorica Polska Sp z o.o.
ul. Leszno 14
01 - 192 Warszawa
Polska
Tel /Fax +(48) 22 886 46 06

Data zatwierdzenia ulotki: 27.09.2011