Kodeks Postępowania Etycznego dla Partnerów Biznesowych

My, Spółki Grupy Bionorica (zwani dalej również Bionorica), wierzymy w zaangażowanie społeczne, ochronę środowiska i nasze zasoby naturalne, a także uczciwe relacje między sobą, które są głównymi wartościami naszej firmy. Z tego powodu zobowiązaliśmy się do stosowania obszernego wewnętrznego Kodeksu Postępowania jako podstawy etycznego wymiaru wszystkich naszych działań.

Jesteśmy jednak przekonani, że nasza odpowiedzialność nie powinna kończyć się na naszych własnych działaniach. Oczekujemy również, że nasi dostawcy i dostawcy usług będą zachowywać się w sposób zgodny z naszymi wysokimi standardami etycznymi. Odpowiednie minimalne wymagania reguluje niniejszy Kodeks Postępowania.

Jego podstawowe zasady są zgodne Business Social Compliance Initiative – Inicjatywie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (BSCI), Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, Konwencji ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ONZ, Inicjatywie ONZ Global Compact oraz Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw międzynarodowych.

1. Zakres obowiązywania

Niniejszy Kodeks Postępowania stanowi integralną część umów zawieranych między firmami z Grupy Bionorica a dostawcami/usługodawcami (zwanymi dalej „Partnerami Biznesowymi”).

Partnerzy Biznesowi są osobiście odpowiedzialni za przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Kodeksie Postępowania. Zapewniają one systematyczne wdrażanie odpowiednio ustalonych procedur i udokumentowanie procesów. Niniejszego Kodeksu Postępowania nie można w żaden sposób uchylać ani poprzez umowy w formie umów o pracę, ani o porównywalnym charakterze (np. fałszywych programów edukacyjnych).

W odniesieniu do wszystkich Partnerów, a także osób trzecich zleconych przez nich do świadczenia usług na rzecz Bionorica, Partnerzy Biznesowi zobowiążą te strony na mocy umowy do przestrzegania przepisów określonych w niniejszym Kodeksie Postępowania oraz do zapewnienia, że są one przestrzegane w odpowiednim stopniu.

Niniejszy Kodeks Postępowania będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich Partnerów Biznesowych Bionorica w ich języku narodowym lub angielskim. Dla tych, którzy nie potrafią czytać lub pojawiają się bariery językowe, niniejszy Kodeks Postępowania zostanie wyjaśniony ustnie.

2. Zgodność z obowiązującymi przepisami

W ramach działań, które dla Bionorica wykonują Partnerzy Biznesowi, zobowiązują się oni przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów i postanowień, minimalnych standardów branżowych, konwencji MOP i ONZ oraz wszystkich innych stosownych norm prawnych (zwanych dalej zbiorowo „normami”). Ma to zastosowanie w odpowiednich zakładach i/lub w miejscach, w którym świadczona jest usługa lub praca.

W przypadku okoliczności regulowanych przez różne obowiązujące normy (np. warunki pracy podlegające przepisom konwencji MOP oraz lokalne przepisy prawa pracy), należy stosować normy o bardziej rygorystycznych wymogach.

Zwracamy szczególną uwagę na ścisłe przestrzeganie ustawy o płacy minimalnej. Jest to podstawa wszelkiej współpracy z grupą Bionorica (patrz także pkt 10).

3. Zatrudnianie dzieci/młodocianych

Zatrudnianie dzieci oraz wszelkie inne formy wykorzystywania dzieci i młodocianych nie są tolerowane w Grupie Bionorica.

Minimalny wiek będący warunkiem dla zatrudnienia danej osoby, nie może być niższy niż wiek, w którym kończy się w danym państwie obowiązek edukacyjny. W żadnym wypadku nie można zatrudniać osób poniżej 15 roku życia. Należy przestrzegać również przepisów prawa narodowego dotyczącego pracy i ochrony dzieci i młodocianych. Wiążące są także wyjątki prezentowane przez MOP.

Należy zapewnić, iż przestrzegany będzie zakaz zatrudniania dzieci, a także ograniczenie dotyczące zatrudniania młodocianych. W szczególności młodocianych nie można zatrudniać w warunkach niebezpiecznych, niepewnych ani szkodliwych dla zdrowia. W razie złamania wspomnianych zakazów przez Partnera Biznesowego, musi on niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki mające na celu poprawienie sytuacji, co należy następnie odpowiednio udokumentować. Co więcej, Partner Biznesowy musi wdrożyć program mający na celu resocjalizację oraz integrację ze społeczeństwem poszkodowanego dziecka, tak aby uzyskało ono możliwość ukończenia szkoły zgodnie z przepisami danego państwa.

Ten fragment jest zgodny z konwencjami MOP 79, 138, 142, 182 oraz zaleceniem MOP 146.

4. Dyskryminacja

Wszelkie formy dyskryminacji stosowane w procesach rekrutacyjnych oraz w warunkach umowy są zabronione. W szczególności zabrania się różnicowania, dyskwalifikowania lub faworyzowania osób ze względu na ich rasę, kastę, kolor skóry, płeć, wiek, religię, poglądy polityczne, członkostwo w organizacjach pracowniczych, niepełnosprawność fizyczną bądź umysłową, pochodzenie etniczne, narodowe lub socjalne, obywatelstwo, orientację seksualną i wszelkie inne cechy narodowe. Jest to wiążące niezależnie od tego, czy zasady różnicowania, dyskwalifikowania i faworyzowania zostały narzucone przez samego Partnera Biznesowego.

Ten fragment jest zgodny z konwencjami MOP 100, 111, 143, 158 i 159.

5. Swoboda zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych

Należy chronić pracowników przed niewłaściwym traktowaniem wynikającym z przynależności do organizacji pracowniczych oraz przed wszelkimi próbami ograniczenia ich swobody zrzeszania się. Należy uszanować prawo pracownika do zrzeszania się, do tworzenia, uczestnictwa, i aktywnego działania w organizacjach, których celem jest wspieranie i ochrona interesów pracowniczych. Uczestnictwo w takich organizacjach nie może jednak zakłócać wypełniania obowiązków pracowniczych wynikających z umowy o pracę.

Jeżeli przepisy prawa krajowego ograniczają swobodę zrzeszania się pracowników oraz prowadzenia negocjacji zbiorowych, należy zapewnić im przynajmniej możliwość wolnego i niezależnego zbierania się w celu przeprowadzenia negocjacji.

Ten fragment jest zgodny z konwencjami MOP 87, 98, 135 i 154 oraz zaleceniem MOP 143.

6. Praca przymusowa

Grupa Bionorica nie toleruje żadnej formy przymusowej lub obowiązkowej pracy, niewoli wynikającej z posiadania długów, poddaństwa, peonażu, niewolnictwa ani żadnej innej podobnej formy pracy. Każda forma pracy przymusowej jest zatem niedozwolona. Żadna pracująca osoba nie może być ani pośrednio ani bezpośrednio przymuszana do pracy poprzez przemoc lub zastraszanie. Pracownicy mogą zostać zatrudnieni jedynie na podstawie dobrowolnie podpisanej umowy o pracę.

Ten fragment jest zgodny z konwencjami MOP 29 i 105.

7. Środki dyscyplinarne

Wszystkich pracowników należy traktować z szacunkiem i honorem. Wszelkie sankcje, grzywny, kary i środki dyscyplinarne można wymierzać w granicach obowiązującego prawa narodowego i międzynarodowego, a także w zgodzie z powszechnie akceptowanymi prawami człowieka.

Żaden pracownik nie może stać się przedmiotem przemocy werbalnej, mentalnej, fizycznej, seksualnej, ani cielesnej, a także przymusu ani molestowania.

8. Czas pracy

Wymiar czasu pracy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, standardami biznesowymi lub odpowiednimi konwencjami MOP z założeniem, iż w danym przypadku obowiązującymi zasadami stają się te najbardziej restrykcyjne. Jeżeli chodzi o maksymalny tygodniowy czas pracy obowiązują przepisy danego kraju, jednakże z zastrzeżeniem, że tygodniowy czas pracy nie może regularnie przekraczać 48 godzin, lub 60 z uwzględnieniem nadgodzin. Dodatkowo odpowiednie normy krajowe i międzynarodowe mają zastosowanie do niektórych rodzajów handlu i zatrudnienia oraz w przypadku poważnych zakłóceń regularnych operacji. W szczególności mają zastosowanie wyjątki określone przez MOP.

Jako minimum pracownikom przysługuje prawo do jednodniowego odpoczynku po przepracowaniu następujących po sobie sześciu dni. Za nadgodziny przysługuje oddzielne wynagrodzenie obliczane zgodnie z obowiązującymi w danym państwie przepisami. Praca w nadgodzinach wymaga dobrowolnej zgody pracownika.

Ten fragment jest zgodny z konwencjami MOP 1 i 14.

9. Dokumentacja warunków zatrudnienia

Nasi Partnerzy Biznesowi dopilnowują, aby warunki zatrudnienia ich pracowników (np. rozpoczęcie pracy i czas zatrudnienia, godziny pracy, wynagrodzenie i premie) były udokumentowane na piśmie. W dokumentacji należy umieścić następujące dane pracownika: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, a także, jeżeli jest to możliwe, adres domowy.

10. Wynagrodzenie

Nasi Partnerzy Biznesowi powinni zapewnić, iż wynagrodzenie ich pracowników będzie co najmniej równe wynagrodzeniom minimalnym przewidzianym w przepisach prawa bądź będzie zgodne z normami obowiązującymi w danej branży, z uwzględnieniem zasady, iż obowiązującą minimalną stawką jest wyższa z dwóch wyżej wymienionych. Wynagrodzenie musi wystarczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników.

Nielegalne bądź nieuzasadnione zmniejszenie wynagrodzenia, będące formą pośrednich lub bezpośrednich środków dyscyplinarnych, jest zabronione. Forma wypłaty musi być korzystna dla pracownika (np. gotówka, czek). Należy szczegółowo i w sposób zrozumiały poinformować pracowników o elementach ich wynagrodzenia.

Ten fragment jest zgodny z konwencjami MOP 26 i 131.

11. Zdrowie i bezpieczeństwo

Nasi Partnerzy Biznesowi są odpowiedzialni za bezpiecznie i zdrowe środowisko pracy. Powinni oni podjąć konieczne środki, których celem będzie zapobieganie wypadkom przy pracy oraz uszkodzeniom zdrowia wynikającym z zadań wykonywanych w pracy. Nasi Partnerzy powinni zatem wdrożyć system wspomagający identyfikację możliwych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także odpowiednio reagować na takie problemy. Ponadto, nasi Partnerzy Biznesowi powinni przeprowadzać regularne akcje informacyjne i szkolenia dla pracowników na temat norm ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz możliwych działań zapobiegawczych.

Nasi Partnerzy Biznesowi powinni zapewnić pracownikom dostęp do czystych toalet oraz wystarczających ilości wody pitnej. Jeżeli zapewniają oni zakwaterowanie, musi ono spełniać normy dotyczące czystości, bezpieczeństwa i inne fundamentalne normy.

Ten fragment jest zgodny z konwencją MOP 155.

12. Ochrona środowiska

Ochrona natury oraz środowiska jest integralną częścią i centralnym aspektem praktyk biznesowych Grupy Bionorica.

Nasi Partnerzy Biznesowi muszą stosować się do obowiązujących norm ochrony środowiska. Oczekujemy, iż stale będą oni dążyć do unikania oraz ograniczania zanieczyszczania środowiska. Należy przestrzegać odpowiednich norm i standardów dotyczących emisji, ścieków, odpadów oraz pozbywania się substancji chemicznych oraz innych szkodliwych substancji. Ochrona życia naturalnego jest priorytetem szczególnego rodzaju. Będziemy zatem wspierać produkcję przyjazną dla środowiska i społeczeństwa.

13. Zapobieganie korupcji

Bionorica nie toleruje żadnej formy korupcji. Obowiązuje to bez ograniczeń w kontaktach z urzędnikami publicznymi, członkami personelu medycznego oraz osobami z sektora prywatnego. Partnerzy Biznesowi i ich pracownicy muszą przez cały czas - nie tylko w ramach swojej pracy w imieniu Bionorica - postępować w sposób, aby unikać personalnych powiązań i wpływów. W zakresie, w jakim prezenty są powszechną praktyką i oznaką uprzejmości w danym kraju, należy również zapewnić, że wszystkie obowiązujące normy lokalne są przestrzegane, unikając przy tym niewłaściwej zależności.

W odniesieniu do obszarów biznesowych narażonych na ryzyko (np. zakupów i sprzedaży), nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków w celu zapobiegania i/lub wykrycia wszelkich korupcji. Informacje o możliwych zachowaniach korupcyjnych powinny być przekazywane Grupie Bionorica (osoba kontaktowa to Compliance Officer - patrz paragraf 17). Jeśli jakiekolwiek działania korupcyjne będą związane z pracą lub usługą, które mają być świadczone na rzecz Bionorica, podstawowe fakty muszą zostać zgłoszone Bionorica.

14. Planowanie ciągłości działalności

Nasi Partnerzy Biznesowi powinni być przygotowani na przypadki ewentualnych przerw w ich działalności (np. awarie serwera/komputera). Aby zabezpieczyć się przed scenariuszami o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia i/lub o szczególnie wysokim potencjale uszkodzenia, nasi Partnerzy Biznesowi opracują plan ochrony swoich pracowników i środowiska w możliwie najlepszy sposób przed skutkami wszelkich katastrof występujących w okolicy ich firmy.

15. Kontrole zgodności z zasadami niniejszego Kodeksu Postępowania

Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się na żądanie Bionorica do dostarczenia odpowiedniego dowodu zgodności z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie Postępowania (np. poprzez złożenie odpowiednich dokumentów).

Nasi Partnerzy Biznesowi udzielą ponadto Bionorice lub upoważnionej przez firmę osobie trzeciej możliwość sprawdzenia ich zgodności z przedstawionymi wymaganiami, w razie potrzeby przeprowadzając audyt w danych zakładach lub w uzgodnionym miejscu wykonania.

16. Sankcje i środki zaradcze

W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymogami Partner Biznesowy osobiście zobowiązuje się do wdrożenia środków naprawczych w odpowiednim terminie, na własny koszt oraz w porozumieniu z Bionorica. Odpowiednie ramy czasowe dla działań naprawczych będą w dużej mierze zależeć od wagi problemu i wynikających z tego zagrożeń dla ludzi i środowiska.

Prawo Grupy Bionorica do zakończenia relacji z Partnerem Biznesowym nie jest ograniczone powyższym akapitem. To dotyczy, jeśli naruszenie zostało popełnione przez bezpośredniego Partnera Biznesowego lub jego cesjonariusza.

17. Zażalenia

Zażalenia oraz informacje o naruszeniach przepisów Kodeksu Postępowania można w każdej chwili zgłosić firmie Bionorica. Osoba kontaktowa to:

Bionorica SE
Markus Endres
Adwokat (Radca Prawny)
Chief Compliance Officer
Kerschensteinerstr. 11-15
92318 Neumarkt, Niemcy
Tel.: +49 (0) 9181 231-7462
Faks: +49 (0) 9181 231-67462
E-mail: markus.endres@bionorica.de

Bionorica Polska
Katarzyna Krześlak
HR & Administration Manager
ul. Hrubieszowska 6B
01-209 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 886 46 06
Cell Phone: +48 519 514 270
E-mail: katarzyna.krzeslak@bionorica.pl

Preferujemy otwartą formę komunikacji, by móc zadać pytania uzupełniające, jednakże dajemy również możliwość dostarczenia informacji anonimowo.

Partnerzy Biznesowi gwarantują, że nie zostaną podjęte żadne szkodliwe lub dyscyplinarne środki wobec autorów skarg, informacji i wiadomości.