ULOTKA DLA PACJENTA

Canephron
18 mg +18 mg + 18 mg
tabletka drażowana

Levistici radix + Centauri herba + Rosmarini folium

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4
 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Canephron i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Canephron
 3. Jak stosować lek Canephron
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Canephron
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK CANEPHRON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego okresu stosowania.

Canephron jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, stosowanym wspomagająco jako leczenie uzupełniające łagodnie przebiegających chorób zapalnych dróg moczowych oraz zapobiegawczo w osadzaniu się piasku nerkowego.

Jeżeli objawy nie ustąpią po upływie 7 dni lub wystąpią działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANEPHRON

Kiedy nie stosować leku Canephron:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub selera) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku wymienioną w punkcie 6,
 • jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka,
 • w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku utrzymującej się gorączki, skurczów, obecności krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Canephron a inne leki

Nie są znane interakcje leku Canephron z innymi lekami.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Stosowanie leku Canephron, tabletki drażowane podczas ciąży można rozważyć, jeśli lekarz uzna to za konieczne
Nie należy stosować leku Canephron w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak specjalnych przeciwwskazań.

Canephron, tabletki drażowane zawiera glukozę, laktozę oraz sacharozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Canephron należy poradzić się lekarza.
Jedna tabletka drażowana zawiera około 0,2 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CANEPHRON

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: po 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi 6 tabletek).

Dzieci

Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podania:

Podanie doustne.
Tabletki należy połykać w całości i popić niewielką ilością wody (np. szklanką wody).

Podczas stosowania leku zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Czas trwania leczenia

Canephron może być stosowany przez okres do czterech tygodni (po trzech tygodniach należy skonsultować się z lekarzem).
Terapię lekiem Canephron można powtórzyć u pacjentów, u których w przeszłości, w ciągu 3 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia, nie nastąpił nawrót infekcji dróg moczowych.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po około 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy zapoznać się z informacjami podanymi w punkcie INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANEPHRON oraz MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE przed przyjęciem leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Canephron

Przypadki przedawkowania leku nie są znane.
W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Canephron

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Canephron może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit:
Zaburzenia żołądkowo - jelitowe, np. nudności, wymioty, biegunka występują często (więcej niż u 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów).

Zaburzenia układu immunologicznego:
Reakcje nadwrażliwości/alergiczne: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwość lub alergii należy przerwać stosowanie leku Canephron.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CANEPHRON

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Canephron po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

6. Zawartość opakowania i Inne informacje

Co zawiera lek Canephron

Substancjami czynnymi leku są:
18 mg Levisticum officinale Koch, radix (korzeń lubczyka);
18 mg Centaurium erythraea Rafn s. l. włącznie z C. majus (H. et L.) Zeltner i C.suffruticosum (Griseb.) Ronn. (syn. Erythraea centaurium Persoon; C. umbellatum Gilibert; C. minus Gars.), herba (ziele centurii);
18 mg Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu).

Inne składniki leku to:
Wapnia węglan
Olej rycynowy pierwszego tłoczenia;
Dekstryna
Barwniki: żelaza tlenek czerwony (E 172), ryboflawina (E 101), tytanu dwutlenek (E 171)
Glukoza ciekła (substancja sucha)
Laktoza jednowodna
Magnezu stearynian
Skrobia kukurydziana
Wosk Montana glikolowy
Powidon K 25
Powidon K 30
Szelak
Krzemionka koloidalna bezwodna
Sacharoza
Talk

Jak wygląda lek Canephron i co zawiera opakowanie

Tabletka drażowana koloru pomarańczowego, okrągła, obustronnie wypukła, o gładkiej powierzchni. Tabletka drażowana ma średnicę 7.9 – 8.2 mm.

Canephron, tabletki drażowane pakuje się w blistry PVC/PVDC/Aluminium. W jednym blistrze znajduje się 20 tabletek drażowanych.
W jednostkowym pudełku tekturowym z nadrukiem umieszcza się 3, 6 lub 10 blistrów wraz z ulotką informacyjną.
Dostępne są następujące wielkości opakowań: 60, 120 lub 200 tabletek drażowanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11 - 15
92318 Neumarkt
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bionorica Polska Sp z o.o.
ul. Hrubieszowska 6B
01-209 Warszawa
Polska
Tel /Fax +(48) 22 886 46 06

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 8.09.2022