Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych w związku ze znowelizowanymi zasadami ich przetwarzania.

Informacje w niej zawarte inspirowane są wejściem w życie "RODO", czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Poniższe informacje kierujemy w szczególności do:

  • wszystkich osób odwiedzających nasze serwisy WWW,
  • współpracujących z nami przedstawicieli zawodów medycznych,
  • potencjalnych / aktualnych współpracowników i kontrahentów,
  • osób zamierzających wziąć / biorących aktualnie udział w naszych procesach rekrutacyjnych,
  • osób zgłaszających działania niepożądane.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bionorica Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-209) przy ul. Hrubieszowskiej 6B.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303634.

Jak skontaktować się z Administratorem?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych odpowie na skierowane do nas pytania.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzając dane osobowe stosujemy się do zapisów Artykułu 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO a także pozostałych aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki Bionorica Polska Sp. z o.o.

Z jakich źródeł danych korzystamy?

Przetwarzamy dane osobowe:

  • pozyskane z ogólnodostępnych źródeł jak serwisy internetowe (np. zawierające rejestr osób wykonujących zawody medyczne),
  • pozyskane od kontrahentów w postaci zarejestrowanych zgodnie z obowiązującym prawem baz danych,
  • udostępnione nam przez: kandydatów do pracy, kontrahentów, klientów / pacjentów, współpracowników, pracowników na podstawie stosownych zgód wynikających wprost z przepisów prawa.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych zależy wprost od ich rodzaju, celu w jakim zgromadziliśmy te dane i od tego czy danych tych dotyczą przepisy szczególne, jak np. Ustawa Prawo farmaceutyczne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do:
a) żądania dostępu do Twoich danych,
b) żądania sprostowania Twoich danych,
c) żądania usunięcia Twoich danych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
e) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
f) żądania przeniesienia Twoich danych,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Celem wykonania uprawnień wskazanych powyżej, prześlij stosowne żądanie na adres e-mail: iod@bionorica.pl oraz podaj adres, na który należy udzielić żądanej przez Ciebie informacji. Najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania udzielimy wiążącej odpowiedzi lub przekażemy informację o przedłużeniu terminu w którym odpowiemy z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Miesięczny termin na udzielenie odpowiedzi może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza Twoje prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO").

Przeczytaj także dodatkowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych, które znajdziesz w kolejnych zakładkach Polityki Prywatności:

Informacje ogólne

Rekrutacje

Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego

Polityka cookies