Klauzula informacyjna

Niniejsza Klauzula informacyjna stanowi wyraz realizowania przez Administratora obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bionorica Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-209) przy ul. Hrubieszowska 6B, zwana dalej Administratorem.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000303634.

NIP: 701-011-92-03, REGON: 141396490, kapitał zakładowy 500.000 PLN.

 

Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: iod@bionorica.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@bionorica.pl .

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje Twoje dane identyfikacyjne, w tym: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, rodzaj specjalizacji  lekarskiej (w przypadku lekarzy numer PWZL, w przypadku farmaceutów numer PWZF).

 

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia z Tobą kontaktu poprzez rozmowę telefoniczną, email i przekazania informacji handlowych dotyczących naszych produktów i usług oraz wysyłki materiałów edukacyjnych, informacyjnych i marketingowych związanych z wykonywanym zawodem lub praktyką lekarską.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a zatem przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, które polegają na prowadzeniu działań z zakresu marketingu bezpośredniego, w szczególności na podejmowaniu z Tobą kontaktu drogą telefoniczną lub e-mailową w celu przekazania informacji handlowych dotyczących naszych produktów i usług oraz wysyłki materiałów edukacyjnych, informacyjnych i marketingowych związanych z wykonywanym zawodem lub praktyką lekarską.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgód, Administrator ma prawo do inicjowania połączeń telefonicznych na podanych przez Ciebie numer telefonu za pośrednictwem telefonu lub komunikatora internetowego oraz/lub wysyłania do Ciebie na podane adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych w formie wiadomości e-mail dotyczących naszych produktów i usług oraz wysyłki materiałów edukacyjnych, informacyjnych i marketingowych związanych z wykonywanym zawodem lub praktyką lekarską. W przypadku wyrażenia takich zgód lub jednej z nich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Powyższe zgody mogą być przez Ciebie w całości lub w części w każdej chwili wycofane, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Aby wycofać taką zgodę skontaktuj się z Administratorem lub powołanym przez niego Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy musisz nam podać swoje dane?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do pozyskiwania od nas informacji handlowych na temat naszych produktów i usług, ale także materiałów edukacyjnych czy informacyjnych związanych z wykonywanym zawodem czy praktyką lekarską.

 

Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 28 RODO, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem jak np. spółce Veeva Systems Inc. dostawcy systemu CRM do przechowywania baz danych, agencjom marketingowym, w celu wysyłania e-maili, przesyłania informacji marketingowych, w tym newsletterów.

W przypadku powierzenia przez nas danych osobowych innemu podmiotowi Administrator dba o to, aby podmiot przetwarzający Twoje dane spełniał wszelkie wymogi określone przez RODO i inne przepisy prawa w celu ochrony Twoich danych osobowych, jak również o to, aby Twoje dane były przetwarzane wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora, w zakresie i celu określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych zawartej z takim podmiotem.

Dostawca systemu do przechowywania bazy danych może przechowywać Twoje dane osobowe poza EOG, nie mniej jednak Administrator poprzez podpisanie z dostawcą dokumentu Standardowych Klauzul Umownych zapewnił odpowiedni stopień bezpieczeństwa tych danych i ich zgodność przetwarzania z RODO.

 

Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?

W celu jak najlepszego dostosowania treści i materiałów Tobie prezentowanych i informowania Cię tylko o treściach i materiałach, które mogą Cię zainteresować stosujemy wobec Ciebie profilowanie bazujące na rodzaju Twojej specjalizacji lekarskiej.

Na podstawie profilowania podejmujemy wobec Ciebie decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych (prezentowanie spersonalizowanych treści i materiałów).

Jednakże podejmowane decyzje nie wywołują wobec Ciebie skutków prawnych oraz nie wpływają istotnie na Twoją sytuację. Wobec tego na nasze działania, zgodnie z RODO nie potrzebujemy Twojej zgody i działamy w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu prowadzenia przez Administratora działań wynikających z celów przetwarzania danych osobowych określonych powyżej, lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec działań Administratora w zakresie marketingu bezpośredniego lub wycofania zgody na inicjowanie z Tobą połączeń wysyłania Ci wiadomości e-mail (o których mowa w niniejszej Klauzuli).

 

Jakie przysługują Ci prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,

Wobec tego, że przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Twoją szczególną sytuację. W przypadku gdy wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych dla potrzeby marketingu bezpośredniego, swojego sprzeciwu nie musisz uzasadniać.

W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres pocztowy: Bionorica Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 6b
01-209 Warszawa lub e-mailowy: iod@bionorica.pl.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem. W Polsce możesz złożyć prawnie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.